Dofinansowania

Premie / Dotacje

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych dla właścicieli nieruchomości,
osób fizycznych rozpoczynających swoją przygodę z własnym biznesem, jak również rozwijających się przedsiębiorstw. Pomagamy również z uzyskaniu finansowania dla wszelkich projektów proekologicznych.

Premia kompensacyjna - odszkodowania

Dotacje

Termomodernizacja
(piece, fotowoltaika)

Premia kompensacyjna - odszkodowania

Jest to forma pomocy państwa, która rekompensuje straty poniesione przez właścicieli budynków mieszkalnych (lub ich części) w związku z zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach, obowiązującymi w latach 1994-2005.

Premia może stanowić refinansowanie 100% kosztów przedsięwzięcia remontowego i wypłacana jest po zrealizowaniu zakresu rzeczowego określonego we wniosku lub jego części (maksymalnie 4 transze wypłaty).

Przedsięwzięcie remontowe obejmować może remont lub wymianę części wspólnych budynku (np. dach, elewacja, klatki schodowe, pomieszczenia wspólne, piwnice, stolarka okienna i drzwiowa) lub też poszczególnych mieszkań. Z premii nie może zostać sfinansowany remont lokali użytkowych i części użytkowych budynku.

Rozpoczęcie prac remontowych może nastąpić dopiero po uzyskaniu decyzji o przyznaniu premii kompensacyjnej.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie procesu pozyskania premii kompensacyjnej obejmujące:

  • precyzyjne określenie możliwości ubiegania się o premię oraz wstępne określenie jej wielkości,
  • określenie potrzeb inwestycyjnych oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów
    i zaświadczeń umożliwiających ubieganie się o premię,
  • przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej
    oraz przedstawicielstwo w całym procesie jego rozpatrywania,
  • uczestnictwo i opiekę na etapie realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia remontowego (współpracujemy z profesjonalnymi firmami budowlanymi),
  • rozliczenie zrealizowanej inwestycji i doprowadzenie do wypłacenia premii przez Instytucję Finansującą.

W ramach naszej dotychczasowej działalności przygotowaliśmy ponad 50 wniosków o premię,  w efekcie czego doprowadziliśmy już do wypłaty ponad 5,0 mln zł i jesteśmy w trakcie realizacji przedsięwzięć remontowych, które pozwolą na wypłatę Beneficjentom kolejnych ponad 1,6 mln zł.

Dotacje

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Obejmuje ono doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej, rozeznanie rynku i konkurencji, wskazanie przewag konkurencyjnych i słabości planowanego modelu biznesowego oraz wsparcie prawno-księgowe.

Zajmujemy się również przygotowywaniem kompletnych wniosków i biznesplanów niezbędnych do uzyskania dofinansowań/pożyczek (m.in. w ramach funduszy Lokalnych Grup Działania oraz Powiatowych Urzędów Pracy), przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poszukujemy najlepszych dostępnych na rynku form wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki, kredyty, leasingi itp.) dotyczących finansowania ich rozwoju. Nasze działania opieramy na kompleksowej analizie podmiotu (np. due-diligence) i określeniu optymalnych ścieżek jego dalszego rozwoju.

Nasza wiedza oraz doświadczenie w zakresie finansów i księgowości pozwalają na optymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. Zajmujemy się również kompleksowym przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji (m.in. wniosków i biznesplanów) do aplikowania o wskazane środki oraz przedstawicielstwem w całym procesie ich przyznawania i późniejszego rozliczania.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych na działania B+R (m.in. Bony na innowacje, Szybka ścieżka, Granty B+R itp.). W ramach naszych struktur współpracujemy z brokerami technologicznymi oraz ekspertami z wielu dziedzin gospodarki, dzięki czemu tworzone przez nas dokumenty aplikacyjne odpowiadają ściśle specyfice i planowanym działaniom B+R.

W ramach naszych dotychczasowych działań nawiązaliśmy kontakty z wieloma uczelniami i specjalistami, którzy mogą podjąć się przeprowadzenia prac B+R. W późniejszym etapie świadczymy również usługi wyceny i opracowania planów komercjalizacji technologii w celu jej wdrożenia, licencjonowania bądź sprzedaży.

Termomodernizacja (piece, fotowoltaika)

Premia termomodernizacyjna przysługuje Inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę zaciągniętego przez niego kredytu (nie mogą z niej skorzystać Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia ze środków własnych).

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła.

Z premii mogą skorzystać Inwestorzy będący: osobami prawnymi (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostkami samorządu terytorialnego, wspólnotami mieszkaniowymi, towarzystwami budownictwa społecznego oraz osobami fizycznymi (w tym właścicielami domów jednorodzinnych).

Nasza firma wspiera działania podejmowane przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska obejmujące: trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłów opalanych paliwami stałymi oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Zajmujemy się również przygotowywaniem kompletnych wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”, który oferuje właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynku.

Dla osób planujących zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oferujemy kompleksowe wsparcie polegające na analizie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programów „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” oraz przygotowaniu kompletnych wniosków i rozliczeniu dotacji.

Współpracujemy  z firmami zajmującymi się sprzedażą i montażem systemów fotowoltaicznych, w związku z czym zapewniamy również wsparcie i rozeznanie rynkowe na etapie wyboru wykonawcy wskazanych usług.

Referencje