Regulowanie stanów prawnych

Kurator / Zarządca

Regulowanie stanów prawnych nieruchomości

Oferujemy kompleksową opiekę nad nieruchomościami, która obejmuje:
sprawowanie funkcji kuratora spadku lub zarządcy nieruchomości.
Pośredniczymy również w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami.

Kurator

Zarządca

Pośrednik

Kurator spadku

Podstawowe zadanie kuratora polega na poszukiwaniu spadkobierców, a finalnie doprowadzeniu do objęcia przez nich masy spadkowej (w tym nieruchomości). Do momentu zwolnienia go z tej funkcji lub uchylenia kurateli zarządza on majątkiem spadkowym wykonując uprawnienia, które porównać można do właścicielskich.

Kuratora spadku powołuje sąd spadku, jeżeli uzna że jest to niezbędne do ochrony masy spadkowej. Może uczynić to z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek może pochodzić np. od spadkobierców, którzy jeszcze nie objęli majątku spadkowego, a w przypadku gdy w skład spadku wchodzi udział w nieruchomości – także innych współwłaścicieli tej nieruchomości.
Kurator zadba o ochronę nieruchomości. Będzie prowadził jej bieżące sprawy związane z zarządem oraz aktywnie współpracował z pozostałymi współwłaścicielami – w przypadku nieruchomości wspólnych. W ramach zarządu kurator może wynajmować nieruchomości, przeprowadzać ich remonty, a nawet sprzedawać, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami.

Zarządca nieruchomości

Praca zarządcy nieruchomości polega na nieprzerwanej analizie i monitorowaniu czynników, od których uzależnione jest prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące, a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania zarządzanej nieruchomości.

Dzięki wiedzy, profesjonalnemu przygotowaniu i nabytej praktyce zarządcy zyskasz gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla społeczności mieszkającej w niej lub użytkującej znajdujące się w niej lokale. Sprawujemy zarząd nieruchomościami mieszkaniowymi i usługowymi, indywidulanie dostosowując metody do sposobu ich przeznaczenia.

Obok umowy, jednym ze sposobów powołania zarządcy jest orzeczenie sądowe. Właściciel lokalu w nieruchomości wspólnej lub jej dotychczasowy zarządca może wystąpić o ustanowienie zarządcy sądowego, który działa na rzecz właściciela z polecenia sądu. Jest to sposób sprawowania zarządu przewidziany dla sytuacji, w której niezbędna jest interwencja organów publicznych w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania nieruchomości wspólnej i zarządzania nią. Posiadamy doświadczenie w sprawowaniu zarządu w trudnych relacjach właścicielskich, które może być nieocenione w Twojej sprawie.

Pośrednik nieruchomości

Z pomocą pośrednika nieruchomości niewielkim nakładem sił własnych wynajmiesz, sprzedasz lub kupisz nieruchomość. Zadbamy przy tym o bezpieczeństwo transakcji i Twoją wewnętrzną satysfakcję.

Współpracujemy z pośrednikiem nieruchomości posiadającym wieloletnie doświadczenie branżowe. Gwarantujemy, że dzięki cennej wiedzy uchronimy Cię przed niebezpieczeństwami czyhającymi na rynku nieruchomości, a transakcje przeprowadzimy z dochowaniem należytej staranności, wysoko ceniąc sobie Twój interes.

Oferujemy kompleksowe pośrednictwo we wszelkich transakcjach na rynku nieruchomości. Przygotowujemy oferty, spotykamy się z klientami, prezentujemy nieruchomości. Współpracujemy z kancelarią notarialną, która zadba o dopełnienie wszelkich formalności wymaganych dla danego typu transakcji.

Referencje